Product SearchStrawberryNETCountry / RegionWish listProfileBag

Všeobecné podmínky

HELP WITH ORDER
Special Birthday Offer

Právní a obchodní podmínky

Vítejte na stránkách StrawberryNET.Com.

StrawberryNET.Com (Strawberry Cosmetics (Services) Ltd) a její pobočky poskytují své služby za následujících podmínek. Každou návštěvou StrawberryNET.Com se zavazujete, že budete dodržovat naše Obchodní podmínky. Věnujte jim prosím pozornost neboť tyto podmínky vymezují, co můžete očekávat od nás a co my očekáváme od Vás. Vstupem na StrawberryNET.Com se uživatelé ("Uživatelé") právně zavazují, že bezpodmínečně přijímají následující podmínky.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně osobních dat, kterými se řídí Vaše návštěva stránek StrawberryNET.Com a které vysvětlují podmínky, jimiž se řídíme.

 

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Vaše návštěva stránek StrawberryNET.Com nebo e-mail, který jste nám odeslali, představují "elektronickou komunikaci". Touto komunikací vyjadřujete souhlas k tomu, že s Vámi můžeme komunikovat elektronicky. Komunikaci z naší strany představuje e-mail odeslaný elektronickou poštou nebo oznámení, která jsou zveřejněna na našich stránkách. Tím, že s námi navazujete elektronickou komunikaci, souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení a zprávy jsou právně závazné a rovnocenné písemné komunikaci.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Strawberry Net si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na těchto stránkách. Veškerý text, grafika, loga, ikony, fotografie, audio klipy, digitální nahrávky, kompilace dat a software jsou výhradním vlastnictvím StrawberryNET.Com nebo příslušných držitelů a jsou chráněny mezinárodními předpisy o autorských právech. Veškeré kompilace, které se vztahují k obsahu stránek StrawberryNet jsou výhradním vlastnictvím StrawberryNet.Com a jsou chráněny mezinárodními předpisy o autorských právech. Software použitý na těchto stránkách je ve vlastnictví StrawberryNET.Com nebo dodavatelů příslušného softwaru a je chráněn mezinárodními právními předpisy o autorských právech.

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranná známka StrawberryNET.Com a ostatní ochranné známky, které jsou indikovány na našich stránkách patří pod ochrannou známku StrawberryNET.Com nebo pod ochrannou známku přidružených společností. Veškerá grafika, loga, stránkové záhlaví, ikony, psaný text a služby patří pod ochrannou známku StrawberryNET nebo jejím přídruženým společnostem. Ochranná známka, obsah stránek a jejich vizuální vzhled jsou vlastnictvím StrawberryNET.Com a nesmí být za žádných okolností použity v souvislosti se zbožím nebo službami, které nejsou poskytovány společností StrawberryNET.Com a v žádném případě nesmí být použity způsobem, který by způsobil nejasnosti mezi zákazníky nebo který by jakkoliv znevážil či zdiskreditoval společnost StrawberryNET.Com.

Ostatní ochranné známky, názvy firem, názvy produktů a/nebo loga na těchto webstránkách, včetně značek, které se vztahují k jednotlivým produktům jsou vlastnictvím jejich příslušných držitelů. Společnost StrawberryNET.Com není vlastníkem žádné z těchto ochranných známek, není propagována společnostmi, které tyto ochranné známky vlastní, nemá s těmito společnostmi žádný vztah a není k těmto společnostem žádným způsobem přidružena.

 

ZŘEKNUTÍ SE A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Uživatelé výsloveně souhlasí, že používají stránku StrawberryNET.Com z vlastní iniciativy na vlastní riziko. StrawberryNET.Com, její přidružení partneři, vedoucí pracovníci a ředitelé, zaměstnanci, agenti, třetí strany zodpovědné za obsah stránek, dodavatelé služeb a zboží, sponzoři, licenční společnosti a další poskytující strany (dále jen "Provozovatelé") nezaručují nepřetržitý a bezchybný provoz stránek StrawberryNET.Com, nezodpovídají za přesnost, věrnost a pravdivost informací na stránkách. Provozovatelé nepřebírají zodpovědnost za případné důsledky vzniklé používáním stránek StrawberryNET.Com, nezodpovídají za přesnost, věrnost a pravdivost informací na stránkách a neručí ze služby ani zboží poskytované prostřednictvím StrawberryNET.Com. StrawberryNET.Com poskytuje tyto stránky na principu "tak jak je" a "tak jak jsou". StrawberryNET.Com neposkytuje žádný druh záruky, přímo či nepřímo, na funkčnost stránek, informace, obsah, materiály nebo produkty, které jsou uvedeny na těchto stránkách. StrawberryNET.Com v plném právním rozsahu neposkytuje žádné záruky přímo či nepřímo, včetně, ale ne výlučně na obchodovatelnost a vhodnost ke konkrétnímu účelu. StrawberryNET.Com nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, vzniklé přímo či nepřímo užíváním stránek nebo produktů zakoupených na těchto stránkách, včetně, ale ne výhradně přímých škod, nepřímých škod, nehod, škod, které byly způsobené trestním činem nebo škod, které vznikly spoléháním na materiál uvedený na těchto stránkách. Ústní rada nebo psaná informace poskytnutá společnostní StrawberryNET.Com nebo jejími přidruženými partnery, vedoucími pracovníky, řediteli, zaměstnanci, agenty nebo dodavateli apod. nepředstavuje záruku nebo právní závazek a uživatelé souhlasí, že na poskytnuté informace nebo rady nebudou spoléhat.

StrawberryNET.Com si vyhrazuje právo změnit jakoukoliv uvedenou cenu předtím než bude objednávka přijata. Veškeré zboží je v prodeji pokud je k dispozici. Zboží může být kdykoliv staženo z prodeje. Pokud nemůžeme vyřídit Vaší objednávku z důvodu vyprodání zásob, bude Vám nabídnuto alternativní řešení nebo peněžní náhrada.

 

VÁŠ ÚČET

Všem uživatelům, kteří si objednají na StrawberryNET.com je vytvořen účen a jsou automaticky zařazeni do věrnostního programu. Uživatelský účet je veden pod e-mailovou adresu, která byla použita při zadání první objednávky. Pokud uživatelé změní e-mailovou adresu, je třeba, aby nám to oznámili, abychom mohli převést věrnostní slevu a další relevantní informace na jejich nový účet.

Každý držitel účtu má možnost zaregistrovat svůj účet a tím získat přístup k různým funkcím účtu jako například zkontrolování historie objednávek nebo zveřejnění recenze na produkt. Pro přístup k těmto funkcím je nutné heslo. Zodpovědností každého uživatele je vytvoření silného hesla a udržování hesla v tajnosti. Pokud se uživatelé domnívají, že je heslo známo třetí osobě je jejich povinností heslo změnit.

Uživatel je odpovědný za všechny akce na účtu uživatele a za spravování svých osobních údajů.

StrawberryNET.Com prodává dětské produkty, ale prodává je dospělým, kteří je mohou koupit kreditní kartou. Pokud je vám méně než 18 let, můžete použít StrawberryNET.Com pouze pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce.

Když činíte objednávku, tak se zavazujete, že všechny sdělené informace jsou pravdivé a správné, že jste autorizovaným uživatelem kreditní nebo debitní karty použité při učinění objednávky a zůstatek na účtu je dostatečný pro pokrytí ceny zboží.

StrawberryNET.Com si rezervuje právo odmítnout servis, zrušit účet, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávku na základe vlastního uvážení.

 

HODNOCENÍ A RECENZE

Zákazníci mají možnost na webových stránkách předložit hodnocení produktu a recenze za předpokladu, že jim byla dodána jedna objednávka a že zaregistrovali svůj účet pro přístup k funkcím, které jim umožní spravování účtu na této webové stránce.

StrawberryNET.com si vyhrazuje právo dle svého uvážení odmítnout, upravit nebo odstranit jakýkoliv obsah.

Uživatelé, kteří odevzdali svoji recenzi dávají StrawberryNET.com neodvolatelnou, nevýhradní, nehonorovanou a plnou sublicenci a převoditelné právo k užívání, kopírování, upravování, publikování, překládání, tvorbě odvozeného díla, distribuci a zobrazení obsahu po celém světě a v libovolném mediálním formátu.

Uživatel prohlašuje, že je jediným autorem, vlastníkem nebo osobou, která spravuje veškerá práva na předložený obsah. Potvrzuje, že předložený obsah je přesný a že se dobrovolně vzdal veškerého “morálního práva" na tento obsah.

Kromě toho uživatel souhlasí s tím, že nebude předkládat obsah, o kterém je známo, že je nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící; neporušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva nebo práva na ochranu osobnosti a soukromí jakékoliv třetí strany. Dále nepředkládá obsah, který je možno považovat za hanlivý, urážlivý nebo nenávistný a jakýkoliv obsah za nějž byla poskytnuta náhrada třetí straně.

Uživatel souhlasí s tím, že odškodní a zbaví StrawberryNET.com všech nároků, požadavků a škod podaných třetí stranou proti StrawberryNET.com, které vzniknou v důsledku obsahu a podkladů, které uživatel dodal.

 

POPIS ZBOŽÍ

Společnost StrawberryNET.Com a její přidružení partneři usilují o to, aby veškeré uvedené údaje byly co nejpřesnější. StrawberryNET.Com však nezodpovídá za přesnost popisu zboží, za úplnost, věrohodnost, aktuálnost nebo bezchybnost obsahu stránek. Zakoupené zboží, které neodpovídá popisu na stránkách může zákazník vrátit, zboží však musí být nepoužité.

 

APLIKOVATELNÁ LEGISLATIVA

Tyto web stránky byly vytvořeny a jsou vlastnictvím společností StrawberryNET.Com, která sídlí v Hong Kongu. Veškerá právní prohlášení, termíny nebo podmínky vyplývající z uvedených podmínek užití podléhají hongkonskému právnímu řádu a to i v případě, pokud si některá ustanovení odporují. StrawberryNET.Com si rezervuje právo změnit své webové stránky, změnit prohlášení, termíny a podmínky kdykoliv a bez předchozího upozornění. Uživatelé stránek se bezpodmínečně a neodvolatelně zavazují, že v případě soudního řízení, které vyplývá z užití stránek nebo z nákupu učiněného na StrawberryNET.Com se podrobí výhradně zákonům platným v hongkongské jurisdikci (uživatelé souhlasí, že v případných sporech je Hong Kong stanoven jako místo jurisdikce a že nezáhají jednání v té samé věci u soudu v jiné jurisdikci), uživatelé dále souhlasí, že nebudou vznášet námitky proti soudním jednání v u hongkonského soudu a nebudou namítat, že hongkongský soud není příslušný k rozhodnutí o soudním jednání.

 

PRAVIDLA UŽITÍ, MODIFIKACE A ZÁNIK PODMÍNEK

Přečtěte si prosím také ostatní podmínky užití, které jsou uvedené na našich stránkách v sekci Zákaznický servis a kterými se Vaše návštěva na StrawberryNET.Com také řídí. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit naše stránky, pravidla a Podmínky užití. Pokud kterákoliv z těchto podmínek zanikne, pozbyde platnosti nebo se stane nevymahatelnou z důvodu nepředvídatelné okolnosti, bude považována za oddělitelnou v rozsahu platného práva a tato skutečnost neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek.

 

CHYBY A NEPŘESNOSTI

Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za případné typografické chyby nebo nepřesnosti na našich stránkách. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit informace, ceny nebo slevy bez předchozího upozornění.

 

Point Rewards Program


1. Membership & Eligibility

The Point Rewards Program ("Program") is a free rewards program offered by Strawberrynet to its customers. Membership to the Program ("Membership") is limited to individuals only and is limited to one account per individual. Eligible minors must obtain their parent's or legal guardian's consent prior to participation.

You must have a Strawberrynet account with a password in order to be eligible. New customers who register for an account will be automatically enrolled in the program.


2. Earning and Redeeming Program Rewards

Under the Program, for every dollar spent (as applicable based on country of purchase) on Strawberrynet merchandise online at www.Strawberrynet.com, you will receive 2% of your order value as points. We also offer point rewards events from time to time and in under those circumstances the point rewards offer would apply.

In regions where the smallest unit of currency is 1 (such as Japan, Korea, Indonesia, Chile, Iceland, Taiwan and Iran), points will be rounded up or down to the nearest integer after a customer has Earned them. In other regions, points will be rounded to the nearest first decimal.

You can view your current point balance, as well as any other points activity, in your account page.

Points may be used at checkout towards a purchase on orders of CZK733.60 or more. The retail value of the Reward does not count toward Strawberrynet's free shipping threshold. Points cannot be redeemed for cash and can only be used at checkout towards the value of your purchase. Strawberrynet may, at its own discretion, allow points to be redeemable for other items of merchandise from time to time.

Please note that in regions where the smallest unit of currency is 1, the minimum number of points you can apply to each order is 1. In other regions, the minimum is 0.1 point. Points are applied to your order total after cash coupons and discounts are applied, but before shipping, surcharges, and applicable taxes are calculated.

Please note that it may take up to 24 hours after placing an order for points to be updated in your account. After purchase, accrued points will appear under the Pending category for 7 days. After 7 days, points will become Earned, and may be used towards future purchases.


3. Loyalty Customers

There are different tiers of membership in the Program. Loyalty Customers who opt to upgrade to the new Point Rewards System can do so on their account pages. In addition, they may be eligible for a higher percentage of point rewards, depending on the customer's existing loyalty discount.

Once you upgrade, the Point Rewards Program will replace your existing Loyalty Discount. This upgrade cannot be reversed. Loyalty Customers must opt-in to upgrade in order to start earning points on their purchases.

Strawberrynet may, in its sole discretion, alter, limit, or modify these regulations, benefits, eligibility for membership, or any other feature of the Point Rewards Program at any time in its sole discretion, without prior notice.


4. Order Cancellation

If an item is cancelled from your order, the points accrued from that item will be deducted from your account. It is possible your account could have a negative balance if you do not have enough points in your account because of the item cancellation. If your entire order is cancelled, any points accrued from that order will be deducted from your account. Any points used to purchase the order will also be returned to your account.


5. Point Expiration

All points expire 90 days after they are earned. The current status of all your points can be found in your individual account.


6. Communications with Strawberrynet

By registered an account on Strawberrynet, you agree (or, if you are a minor, your parent or legal guardian agrees) to receive advertising, marketing materials and other communications from Strawberrynet. By signing up to join the Program, you will automatically be subscribed to receive Program emails.


7. Opting Out of Communications with Strawberrynet

If you do not wish to receive these communications, you can request that they be discontinued.


8. Changes, Termination And/Or Removal From Program

Strawberrynet may, in its sole discretion, alter, limit, or modify the Program rules, regulations, benefits, eligibility for Membership, or any other feature of the Program (including assigning any of its obligations to customers under the Program at any time to another person or entity, without recourse) or may terminate the Program any time at its sole discretion, by posting any such changes on the Strawberrynet website. Your continued participation in the program following such changes constitutes your acceptance of the changes.

Strawberrynet reserves the right to exclude individuals from the Program or remove points from a member's account at its sole but reasonable discretion. In particular, any abuse, manipulation or "gaming" of the Program or its rules (as determined by Strawberrynet), failure to follow any terms of the Program, any misrepresentation or any conduct detrimental to the interests of Strawberrynet not otherwise protected by law may subject members to revocation or deduction of points obtained through these abusive or manipulative activities and will affect eligibility for further participation in the Program. If your membership is revoked or otherwise cancelled, any points in your account will automatically expire. Strawberrynet reserves the right to make changes to its Web site and these Terms at any time. It is your responsibility to check or review these Terms from time to time to keep informed of any changes. By joining the Program, you hereby agree to be bound by any such changed Terms.


9. Limitation of Liability

To the fullest extent permitted by law, Strawberrynet will not be liable for any damages of any kind arising out of or in connection with your participation or membership in the program, including damages arising out of changes to or termination of the program. This is a comprehensive limitation of liability that applies to all damages of any kind, including but not limited to direct, indirect, incidental, punitive or consequential damages, loss of data, income or profit, loss of or damage to property and claims of third parties. By agreeing to these terms, you willingly agree (or, if you are a minor, your parent or legal guardian willingly agrees) that you have relinquished your right to seek these damages from Strawberrynet.

StrawberryNET

Provozovatel:-

Strawberry Cosmetics (USA) Ltd. Strawberry Cosmetics (China) Ltd. Strawberry Cosmetics (Australasia) Ltd. Strawberry Cosmetics (Europe) Ltd. Strawberry Cosmetics (Japan) Ltd. Strawberry Cosmetics (International) Ltd. Strawberry Cosmetics (Korea) Ltd. Strawberry Ltd. Payco Ltd. Strawberry Cosmetics (Services) Ltd

All the above companies are based in Hong Kong with address and customer services contact as below:

Adresa:

Strawberry Fields,
No.4, A Kung Ngam Village Road,
Shau Kei Wan,
Hong Kong.

Tel č.. : 852-2591-0300
Fax č.. : 852-2811-5138
E-mail : info@StrawberryNET.com

Back to Top